top of page

Contact us

Privacy Policy

Informácie o spracovaní osobných údajov

v nadväznosti na GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) - Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov

Názov zariadenia:   LOMNICA GADEN APARTMENT,

Adresa:                     Tatranská Lomnica 14724, Vysoké Tatry

Prevádzkovateľ:       Aoraki, s.r.o.

                                   IČO: 50 458 621   

                                   Adresa: Tatranská Lomnica 14648, Vysoké Tatry

(ďalej ako „Ubytovateľ“)

 

V súvislosti s poskytovaním našich ubytovacích služieb vyžadujeme poskytnutie nasledujúcich osobných údajov ubytovaných osôb:

  1. Meno a priezvisko

  2. Adresa trvalého pobytu

  3. Číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu

  4. Dátum narodenia a štátnu príslušnosť cudzincov

  5. Telefónne číslo

Údaje 1. až 3.  sme povinní pracovať pre potreby preukaznej evidencie podľa § 37 – 43  Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Vysoké Tatry č. 10/2014 zo dňa 13. novembra 2014 o miestnej dani za ubytovanie

Údaje 1. až 4. sme povinní spracovať podľa § 112-113 Zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov

Evidencia týchto údajov je preto  právnou povinnosťou vzťahujúcou sa na Ubytovateľa a nevyžaduje informovaný súhlas ubytovaných hostí.

Telefónne číslo (5) je potrebné pre komunikáciu s ubytovanými hosťami pred aj počas ich pobytu pre účely oprávnených záujmov Ubytovateľa.

Všetky poskytnuté údaje sú použité výhradne zákonom stanoveným spôsobom, nevyužívame ich na marketingové účely, ani neposkytujeme tretím osobám.

Map
bottom of page